เข้าสู่ระบบ
 

ประเภทของรายวิชา:


ศ 31101 : นาฏศิลป์ ม.1

ครู: benjawan si-ngam

                                       คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ              สาระการเรียนรู้  นาฏศิลป์รหัสวิชา   31101                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 จำนวน       40     ชั่วโมง/ปี                               1   ชั่วโมง/สัปดาห์

       แสดงออกทางละครสร้างสรรค์และนาฏศิลป์ไทยโดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าและประโยชน์ สามารถถ่ายทอด ความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ความงามอย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     โดยศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมาของละครสร้างสรรค์ นาฏศิลป์ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง รูปแบบ องค์ประกอบ วิธีการแสดง การเขียนบทละคร การแต่งกาย หลักการวิเคราะห์วิจารณ์ คุณค่าและประโยชน์ วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง หลักและวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะเบื้องต้น หลักการจัดการแสดง ความงามความไพเราะของบทเพลง เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย ละครสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ศ 32101 : ทัศนศิลป์ ม.2

ครู: นางดุษฎี สังข์วิเศษ

ศึกษาศิลปะตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และทัศนธาตู


ศ 33101 : ดนตรีพื้นฐาน

ครู: เยี่ยม คุ้มมงคล

เป็นวิชาที่ให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของดนตรีไทยและสากล 


เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากล แบ่งออกได้หลายประเภทคือ เครื่องเป่าไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องกำกับจังหวะ เครื่องดีด เครื่องสาย


พื้นฐานดนตรีไทย

ดนตรีไทยเกิดขึ้นพร้อมกับคนไทย     ดนตรีเป็นเครื่องแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของชาติ 


องค์ประกอบศิลป์

  องค์ประกอบศิลป์ เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างงานศิลปะทุกแขนง ว่าด้วยเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดองค์ประกอบศิลปะ และ ส่วนประกอบของศิลปะ


จิตรกรรมล้ำคุณค่า

จิตรกรรมเป็นศิลปะสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ จิตรกรรมเป็นทัศนศิลป์ประเภทศิลปะ 2 มิติ


ทัศนธาตุ

สาระสำคัญ

การศึกษา รับรู้ จากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นที่สามารถนำมาประกอบกันเข้าเป็นงานศิลปะ


แบบอย่างศิลปะและความงาม

    เพื่อให้ผู้ศึกาได้เข้าใจถึงแบบอย่างของศิลปะและความงามของศิลปะในยุคต่าง ๆ ทั้งของศิลปะตะวันตก และศิลปะไทย


รำวงมาตรฐาน

สาระสำคัญ

ท่ารำเพลงรำวงมาตรฐาน เพลงงามแสดงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงาย

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)