เข้าสู่ระบบ
 

ประเภทของรายวิชา:


ท 41101 : ภาษาไทย ม.4 ฝึกทำ

ครู: อวัตถา กลิ่นเทียน

วิชาพื้นฐานภาษาไทย เน้นเรื่องการสื่อสาร ฟัง อ่าน เขียน พูด เข้าใจวรรณกรรม ร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง


ท 40201 : ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 1

ครู: ระพีร์ ปิยจันทร์

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ท 40202 : ภาษาไทยพื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 2

ครู: ระพีร์ ปิยจันทร์

                การอ่านวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทเรื่องสั้น สารคดี บทความ ร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย ลิลิต โดยตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ พัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเรียนรู้ เลือกอ่านหนังสือจากแหล่งการเรียนรู้ และสื่อสารสนเทศมีมารยาทและนิสัยรักการอ่านการเขียนเรียงความ บทสารคดี เรื่องสั้น เขียนอธิบายชี้แจง โน้มน้าวใจ เขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน มารยาทการเขียน และการสร้างนิสัยรักการเขียนการฟัง ดู พูด สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้และความบันเทิง นำความรู้ ข้อมูลในการตัดสินใจ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นการพูดอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การมีมารยาทในการฟัง ดู และพูดการใช้ภาษา วัฒนธรรมของภาษา วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยค การใช้ถ้อยคำ การใช้ภาษาในการประชุม การอภิปราย การใช้ราชาศัพท์ ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศ มีอิทธิพลต่อภาษาไทย การแต่งบท ร้อยกรอง โคลง ร่าย กาพย์ การรวบรวมสำนวนภาษิต และวิเคราะห์คุณค่า ภาษาถิ่นที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพื้นบ้านวรรณคดีและวรรณกรรม การอ่านบทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ การอ่านวรรณกรรมเรื่องสั้น สารคดี บทความ ใช้หลักการวิจารณ์เบื้องต้น การประเมินค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าทางสังคมและนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพ


ท 40205 : หลักภาษาไทย 2 ม.5

ครู: อุไรวรรณ พวงศิริ

ศึกษาหลักภาษาไทย วิเคราะห์หลักภาษาและการใช้ภาษาได้ถูกต้อง  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย


ท 40206 : ภาษากับวัฒนธรรม ม.5

ครู: ไพบูลย์ ภู่พวง

     ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่างๆ  การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับประเพณีไทยโดยทั่วไปและเฉพาะถิ่นและความสำคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรม  เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่แงมือรักษาสิบทอดวัฒนธรรม


ท 43101 : ภาษาไทย

อาจารย์: สุมาลี กระจ่างพันธุ์

ฝึกทุกทักษะคือ การ  อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อย่างใช้วิจารณญาณ


ระบบเสียงของภาษาไทย

phonotic1.jpgการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ นั้น ผู้ใช้ภาษาควรคำนึงถึงการใช้เสียงในภาษา
ให้ถูกต้อง และควรศึกษาอย่างเป็นระบบในการวางหลักเกณฑ์โดยอาศัยการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
ผ่านทางทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน


ฉันท์

chan.gifฉันท์ คือลักษณะถ้อยคำ ที่กวีได้ร้อยกรองขึ้น ไห้เกิดความไพเราะ ซาบซึ้ง โดยกำหนดคณะ ครุลหุ และสัมผัสไว้ เป็นมาตรฐาน


โคลง

klong.gifโคลง เป็นคำประพันธ์แบบโบราณของไทยหนึ่ง ซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคำ เข้าคณะ มีกำหนดเอกโท และสัมผัส แต่ไม่ได้บัญญัติ บังคับ ครุลหุ มีผู้นิยมแต่งกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)