เข้าสู่ระบบ
 

ประเภทของรายวิชา:


พ 30217 : บาสเกตบอล ม.1

ครู: pojana sujaritwibool

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  การฝึกทักษะการบริหารร่างกาย  การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  และการเล่นกีฬาตามลำดับขั้นตอน   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  มีทักษะในการเล่นกีฬา  มีคุณธรรม  เห็นคุณค่าของกิจกรรมกีฬาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


พ 31101 : สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

ครู: sathian woraphoom

ศึกษาให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการของมนุษย์  การปฏิสนธิ พัฒนาการวัยทารก พัฒนาการวัยเด็กและพัฒนาการวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางเพศ


พ 32101 : สุขศึกษา ม.2

ครู: ruenrudree Boonpradab

http://elearning.sa.ac.th/elearning/file.php/213/9491091.gifเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์?Ã钂 และสังคม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข?ٺ


สุขศึกษา ม.1 : สุขภาพกับการดูแล

สาระสำคัญ
       การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับผิวหนัง ตา หู จมูก เส้นผม เล็บ ปากและฟัน จะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติ และการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข


สุขศึกษา ม.1 : สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย

สาระสำคัญ
        ปัญหาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อัตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพ และกิจกรรม 5 ส กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม


สุขศึกษา ม 3 : โรคเอดส์ (AIDS)

สาระสำคัญ 

                โรคเอดส์และอันตรายต่าง ๆ จากโรคเอดส์ ที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อตนเองครอบครัว สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ คนเราจึงควรรู้สาเหตุและแนวทางในการป้องกันโรคเอดส์และอันตรายจากโรคเอดส์ เพื่อให้การดำรงชีวิตประจำวันมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี


สุขศึกษา ม.2 : สวัสดิศึกษา

สาระสำคัญ ยักคิ้ว

         อุบัติภัยอาจเกิดได้เสมอและมักทำให้เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เราอาจหลีกเลี่ยงหรือลดอุบัติภัยลงได้ ถ้ารู้จักระมัดระวังและป้องกัน


สุขศึกษา ม.1 : อาหารและโภชนาการ

สาระสำคัญ 
      อาหารมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อจะทำให้ร่างกายเติบโตเต็มวัย มีความแข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พละ : ปิงปอง (เทเบิลเทนนิส)

สาระสำคัญ

                กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีประโยชน์ในด้านการออกกำลังกายที่ดี เป็นกีฬาที่เล่นง่าย เหมาะสมกับลักษณะของคนไทย  การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกติกามารยาทในการเล่นและเข้าใจหลักของความปลอดภัยในการเล่นจะช่วยให้เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยความสนุกสนานและปลอดภัยตลอดจนเกิดประโยชน์อย่างมากมาย

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)